Rodzeństwo
Siblings
My

Znamy się od zawsze. Jesteśmy rodzeństwem. Wychowaliśmy się w trzypokoleniowym domu, w którym dziadek „złota rączka” zawsze był czymś zajęty. Uwielbialiśmy jego warsztat ślusarsko-stolarsko-samochodowo-lakierniczy w jednym. Babcia szydełkowała i haftowała. Nasz Tata, wieloletni nauczyciel ceramiki w Liceum Plastycznym w Częstochowie, zabierał nas na zajęcia, wystawy. Opowiadał o różnych technikach wykonywania i zdobienia ceramiki, starych i współczesnych fabrykach ceramiki i porcelany. Mama pozwalała nam na przekładanie wizji artystycznych w różnych formach na ściany i wyposażenie domu…

Oboje obroniliśmy dyplomy na Akademiach Sztuk Pięknych ale w dwóch różnych miastach, na dwóch różnych kierunkach, co jest katalizatorem nowych i odmiennych pomysłów. Nie zawsze się zgadzamy ale różne punkty widzenia otwierają nowe horyzonty. Oboje malujemy i tworzymy ceramikę artystyczną.
Od lat wspólnie pracujemy nad kolejnymi formami ceramicznymi, meblami i projektami. Bawią nas te same kawały. Przyjaźnimy się, wspieramy i inspirujemy.

Postanowiliśmy nasze wspólne działania przedstawić jako UmbraGallery. Fascynują nas przedmioty wykonywane ręcznie. Praca nad nimi pozwala nam odnaleźć się w coraz szybszej rzeczywistości i liczymy, że ich ponadczasowość przyniesie naszym odbiorcom poczucie równowagi.

Ewelina Nowakowska

Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Architektury Wnętrz (2007), dyplom w pracowni mebla, aneks do dyplomu z malarstwa, a także Ecole Nationale Supérieure d’Art w Dijon na kierunku Design. Od roku 2008 prowadzi własne studio projektowe w zakresie architektury wnętrz. Obok działań projektowych, zajmuje się ceramiką artystyczną oraz malarstwem.

Karol Nowakowski

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydziału Ceramiki i Szkła (2007) oraz Universidad del País Vasco w Bilbao.
Od zawsze ceramik. Specjalizuje się w tradycyjnych, różnych formach wypalania ceramiki wraz z budową pieców głównie opalanych drewnem m.in. typu: Anagama, Pit Firing, Raku itp. Prowadzi zajęcia z: ceramiki użytkowej i artystycznej, podstaw projektowania ceramiki, rzeźby oraz muralu w Liceum Plastycznym w Częstochowie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

We

We’ve known each other forever. We are siblings. We grew up in a three-generation house where our grandfather, a „handyman”, was always busy with something. We loved his locksmith, carpentry, car and paint shop all in one. Grandma loved to crochete and embroider. Our dad, a long-time ceramics teacher at the Fine Arts Secondary School in Częstochowa, took us to classes and exhibitions. He talked about various techniques of making and decorating ceramics, old and modern ceramics and porcelain factories. Mom allowed us to translate artistic visions in various forms onto walls and home furnishings…

We both completed our graduate diplomas at the Academies of Fine Arts, but in two different cities and at different faculties, which is a catalyst for new and different ideas. We don’t always agree, but different points of view open new horizons. We both paint and create artistic ceramics. We have been working together on new ceramic forms, furniture and projects for years. We enjoy the same jokes. We are friends, we support and inspire each other.

We decided to present our joint activities as UmbraGallery. We are fascinated by handmade items. Working on them allows us to find our way in an increasingly fast-paced reality, and we hope that their timelessness will bring a sense of balance to our recipients.

Ewelina Nowakowska

I graduated from the Krakow Academy of Fine Arts, Faculty of Interior Design (2007), a diploma in a furniture design, an annex to a diploma in painting.
I also studied at Ecole Nationale Supérieure d’Art in Dijon, majoring in Design. Since 2008, I have been running my own interior design studio. In addition to design activities, I deal with artistic ceramics and painting.

Karol Nowakowski

Karol is a Graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław, Faculty of Ceramics and Glass (2007) and Universidad del País Vasco in Bilbao. A ceramicist since forever. He specialises in traditional, various forms of ceramic firing, including the construction of kilns, mainly wood-fired, including: such as: Anagama, Pit Firing, Raku, etc. He teaches classes in: functional and artistic ceramics, basics of ceramics design, sculpture and mural at the Art High School in Częstochowa.

 

All rights reserved to UmbraGallery 2024